Контакти

Отдел "Биологично растениевъдство и животновъдство"
Дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство"
Министерство на земеделието и храните
бул. "Христо Ботев" 55
1040 София
Тел: (02) 985 11 151


Н Е А К Т У А Л Н О