В Електронната база данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България се събира и архивира информация за налични на територията на Република България посевен, посадъчен материал и семена от картофи, внесени и/или произведени съгласно Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г., стр. 1) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.9.2008 г., стр. 1).

Електронната база дани e регламентирана като официална база данни, съгласно разпоредбите на чл. 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) N889/2008. Базата данни е предназначена за справки от страна на биологичните производители, контролиращи лица и други заинтересовани страни в сектора на биологичното производство.

За контакти и предложения за подобряване на работата на базата данни, моля пишете на адрес: info@bioregister.info


Н Е А К Т У А Л Н О